Giải bài 1 Trang 104 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 1 Trang 104 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 32: Chuyển hóa.

Đề bài 1 Trang 104 SGK Sinh học 8:

Hãy giải thích vì sao nói thực chất quá trình trao đổi chất là sự chuyển hóa vật chất và năng lượng.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 104 SGK Sinh học lớp 8:

– Mọi hoạt động sống của cơ thể đều gắn chặt với hoạt động sống của tế bào và đều cần năng lượng. Thực chất quá trình trao đổi chất là sự chuyển hóa vật chất và năng lượng vì:

– Trong tế bào, quá trình đồng hóa gồm tổng hợp các chất (các chất đơn giản thành các chất đặc trưng) và tích lũy năng lượng, đồng thời xảy ra quá trình dị hóa gồm phân giải các chất (các chất phức tạp thành các chất đơn giản) và giải phóng năng lượng.

BAIVIET.COM