Giải bài 1 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 1 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8, phần Bài tập trắc nghiệm Vận dụng Bài 29: Câu hỏi và bài tập Tổng kết Chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 1 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8:

Tính chất nào sau đây không phải là của nguyên tử, phân tử ?

A. Chuyển động không ngừng.

B. Có lúc chuyển động, có lúc đứng yên.

C. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.

D. Chuyển động càng nhanh, nhiệt độ của vật càng cao.

Lời giải câu 1 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8:

Chọn đáp án B.

(BAIVIET.COM)