Ghi lại các từ đơn và từ phức trong đoạn thơ sau đây?

Câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 28 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Ghi lại các từ đơn và từ phức trong đoạn thơ sau đây? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức trang 27 – 28 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Chép vào vở đoạn thơ và dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ trong hai câu thơ cuối đoạn. Ghi lại các từ đơn và từ phức trong đoạn thơ:

Chỉ / còn / truyện cổ / thiết tha /

Cho / tôi / nhận mặt / ông cha / của / mình /

Rất công bằng, rất thông minh.

Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang.

LÂM THỊ MỸ DẠ

Trả lời:

Rất / công bằng, / rất / thông minh /

Vừa / độ lượng / lại / đa tình, / đa mang /

– Từ đơn: rất, vừa, lại.

– Từ phức: công bằng, thông minh, độ lượng, đa tình, đa mang.

(BAIVIET.COM)