Em chọn thành ngữ, tục ngữ nào để khuyến khích hoặc khuyên nhủ bạn?

Câu hỏi 3 (Trang 174 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Em chọn thành ngữ, tục ngữ nào để khuyến khích hoặc khuyên nhủ bạn? Phần soạn bài Ôn tập học kì I – Tiết 2 trang 174 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Nếu bạn em có quyết tâm học tập, rèn luyện cao hơn.

b) Nếu bạn em nản lòng khi gặp khó khăn.

c) Nếu bạn em dễ thay đổi ý định theo người khác ?

Trả lời:

a) Nếu bạn em có quyết tâm học tập, rèn luyện cao hơn: Có chí thì nên, Người có chí thì nên, Nhà có nền thì vững; Có công mài sắt, có ngày nên kim.

b) Nếu bạn em nản lòng khi gặp khó khăn. Lửa thử vàng, gian nan thử sức/Thất bại là mẹ thành công/Thua keo này bày keo khác.

c) Nếu bạn em dễ thay đổi ý định theo người khác? Ai ơi đã quyết thì hành. Đã đan thì lận tròn vành mới thôi/ Hãy lo bền chí câu cua. Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai.

(BAIVIET.COM)