Đức viết thư cho ai ? Dòng đầu thư bạn ghi thế nào ?

Câu hỏi 1: (Trang 82 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Đức viết thư cho ai ? Dòng đầu thư bạn ghi thế nào ? phần soạn bài tập đọc: Thư gửi bà trang 82 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Đức viết thư cho bà ở miền quê.
Dòng đầu bạn ấy ghi rõ nơi và ngày gửi thư : Hải Phòng, ngày 6 tháng 11 năm 2003.

(BAIVIET.COM)