Dựa vào nội dung các tục ngữ trên, hãy xếp chúng vào ba nhóm sau?

Câu hỏi 1 (Trang 109 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Dựa vào nội dung các tục ngữ trên, hãy xếp chúng vào ba nhóm sau? Phần soạn bài Tập đọc: Có chí thì nên trang 108 – 109 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Khẳng định rằng có ý chí thì nhất định thành công.

b) Khuyên người ta giữ vững mục tiêu đã chọn.

c) Khuyên người ta không nản lòng khi gặp khó khăn.

Trả lời:

Xếp thành ba nhóm:

a) Khẳng định rằng có ý chí thì nhất định thành công:

– Có công mài sắt, có ngày nên kim.

– Người có chí thì nên.

– Nhà có nền thì vững.

b) Khuyên người ta giữ vững mục tiêu đã chọn:

– Ai ơi đã quyết thì hành. Đã đan thì lận tròn vành mới thôi!

– Hãy lo bền chí câu cua.

Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai!

c) Khuyên người ta không nản lòng khi gặp khó khăn:

– Thua keo này bày keo khác

– Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.

– Thất bại là mẹ thành công.

(BAIVIET.COM)