Dựa theo nghĩa của tiếng truyền, xếp các từ trong ngoặc đơn thành ba nhóm?

Câu hỏi 2 (Trang 82 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Dựa theo nghĩa của tiếng truyền, xếp các từ trong ngoặc đơn thành ba nhóm? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống trang 82 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

a) Truyền có nghĩa là trao lại cho người khác (thường thuộc thế hệ sau).

b) Truyền có nghĩa là lan rộng hoặc làm lan rộng ra cho nhiều người biết.

c) Truyền có nghĩa là nhập vào hoặc đưa vào cơ thể người.

(Truyền thống, truyền bá, truyền nghề, truyền tin, truyền máu, truyền hình, truyền nhiễm, truyền ngôi, truyền tụng)

Trả lời:

– Truyền (trao lại cho người khác, thường thuộc thế hệ sau): truyền nghề, truyền ngôi, truyền thống.

– Truyền (lan rộng hoặc làm lan rộng cho nhiều người biết): truyền bá, truyền hình, truyền tin, truyền tụng.

– Truyền (nhập vào, đưa vào cơ thể người): truyền máu, truyền nhiễm.

(BAIVIET.COM)