Đọc và viết đúng tên một số nước Đông Nam Á ?

Câu hỏi 2: (Trang 124 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Đọc và viết đúng tên một số nước Đông Nam Á ? Phần soạn bài chính tả (Nghe-Viết): Cóc kiện Trời trang 124 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào.

(BAIVIET.COM)