Điền vào chỗ trống vần it hay uyt ?

Câu hỏi 2: (Trang 110 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Điền vào chỗ trống vần it hay uyt ? Phần soạn bài chính tả nghe – viết Vàm Cỏ Đông trang 110 SGK tiếng việt tập 1.

h… sáo, h… thở, s… ngã, đứng s… vào nhau.

Trả lời:

huýt sáo, hít thở, suýt ngã, đứng sít vào nhau.

(BAIVIET.COM)