Điền vào chỗ trống tr hay ch và đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

Câu hỏi 2 (Trang 27 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Điền vào chỗ trống tr hay ch và đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã? Phần soạn bài Chính tả: Nghe – viết: Cháu nghe câu chuyện của bà trang 26 – 27 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Điền vào chỗ trống tr hay ch?

Như …e mọc thẳng, con người không …ịu khuất. Người xưa có câu : …úc dẫu …áy, đốt ngay vẫn thẳng”. …e là thẳng thắn, bất khuất ! Ta kháng chiến, …e lại là đồng …í …iến đấu của ta. …e vốn cùng ta làm ăn, lại vì ta mà cùng ta đánh giặc.

Theo THÉP MỚI

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

Bình minh hay hoàng hôn?

Trong phòng triên lam tranh, hai người xem nói chuyện với nhau. Một người bao:

– Ông thư đoán xem bức tranh này ve canh bình minh hay canh hoàng hôn?

– Tất nhiên là tranh ve canh hoàng hôn!

– Vì sao ông lại khăng định chính xác như vậy?

– Là bơi vì tôi biết họa si ve tranh này. Nhà ông ta ơ cạnh nhà tôi. Ông ta chăng bao giờ thức dậy trước lúc bình minh!

Theo ĐỖ XUÂN LAN

Trả lời:

a) “Như tre mọc thẳng, con người không chịu khuất. Người xưa có câu “Trúc dầu cháy, đốt ngay vẫn thẳng”. Tre là thẳng thắn, bất khuất! Ta kháng chiến, tre lại là đồng chí chiến đấu của ta, tre vốn cùng ta làm ăn, lại vì ta mà cùng ta đánh giặc”.

b)

Bình minh hay hoàng hôn?

Trong phòng triển lãm, hai người xem nói chuyện với nhau. Một người bảo:

– Ổng thử đoán xem bức tranh này vẽ cảnh bình minh hay cảnh hoàng hôn?

– Tất nhiên là tranh vẽ cảnh hoàng hôn!

– Vì sao ông lại khẳng định chính xác như vậy?

– Là bởi vì tôi biết họa sĩ vẽ tranh này. Nhà ông ta ở cạnh nhà tôi. Ông ta chẳng bao giờ thức dạy trước lúc bình minh!

(BAIVIET.COM)