Điền vào chỗ trống tr hay ch và đặt dấu hỏi hay dấu ngã trên các chữ in đậm ?

Câu hỏi 2: (Trang 137 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Điền vào chỗ trống tr hay ch và đặt dấu hỏi hay dấu ngã trên các chữ in đậm ? phần soạn bài chính tả nhớ – viết: Về quê ngoại trang 137 SGK tiếng việt tập 1.

a) Điền vào chỗ trống tr hay ch ?

Công …a như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước …ong nguồn …ảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính …a
Cho …òn …ữ hiếu mới là đạo con.

b) Đặt dấu hỏi hay dấu ngã trên các chữ in đậm? Giải câu đố.

– Cái gì mà lươi bằng giang
Xới lên mặt đất nhưng hàng thăng băng.
Giúp nhà có gạo đê ăn
Siêng làm thì lươi sáng bằng mặt gương.

(Là cái gì?)

– Thuơ bé em có hai sừng
Đến tuôi nưa chừng mặt đẹp như hoa
Ngoài hai mươi tuôi đa già
Gần ba mươi lại mọc ra hai sừng.

(Là gì?)

Trả lời:

a) Điền vào chỗ trống ch hay tr ?

Công cha như núi Thái Sơn.
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

b) Đặt dấu hỏi hay dấu ngã trên các chữ in đậm ? Giải câu đố :

Cái gì mà lưỡi bằng gang
Xới lên mặt đất những hàng thẳng băng
Giúp nhà có gạo để ăn
Siêng làm thì lưỡi sáng bằng mặt gương

– Giải câu đố: Đó là cái cày.

Thuở bé em có hai sừng
Đến tuổi nửa chừng mặt đẹp như hoa
Ngoài hai mươi tuổi đã già
Gần ba mươi tuổi lại mọc ra hai sừng

– Giải câu đố: Đó là vầng trăng ( đầu tháng trăng khuyết, hai đầu tựa như hai sừng, giữa tháng trăng vừa tròn vừa sáng, cuối tháng trăng khuyết lại như có hai sừng).

(BAIVIET.COM)