Điền vào chỗ trống t hay c?

Câu hỏi 3b (Trang 126 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Điền vào chỗ trống t hay c? Phần soạn bài Chính tả (Nhớ – viết): Hành trình của bầy ong trang 125 – 126 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trong làn nắng ửng: Khói mơ tan

Đôi mái tranh lấm tấm vàng

Sột soa… gió trêu tà áo biế…

Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang

Theo Hàn Mặc Tử

Trả lời:

Trong làn nắng ứng: khói mơ tan

Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng

Sột soạt gió trêu tà áo biếc

Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang.

(BAIVIET.COM)