Điền vào chỗ trống rong, dong hay giong hoặc rủ hay rũ ?

Câu hỏi 2: (Trang 112 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Điền vào chỗ trống rong, dong hay giong hoặc rủ hay rũ ? phần soạn bài chính tả nhớ – viết: Bài hát trồng cây trang 112 SGK tiếng việt tập 2.

Điền vào chỗ trống:

a) rongdong hay giong?

… ruổi, … chơi, thong …, trống … cờ mở, gánh hàng …

b)  hay ?

Cười … rượi, nói chuyện … rỉ, … nhau đi chơi, lá … xuống mặt hồ

Trả lời:

a) rongdong hay giong ?

rong ruổi, rong chơi, thong dong, trống giong cờ mở, gánh hàng rong.

b) rủ hay  ?

– cười  rượi, nói chuyện rủ rỉ.

– rủ nhau đi chơi, lá rủ xuống mặt hồ.

(BAIVIET.COM)