Điền vào chỗ trống l hay n và uôn hay uông?

Giải câu 2 (Trang 87 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Điền vào chỗ trống l hay n và uôn hay uông? Phần soạn bài Chính tả: Nghe – viết: Thợ rèn trang 86 – 87 Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Điền vào chỗ trống:

a) l hay n?

…ăm gian nhà cỏ thấp …e te

Ngõ tối đêm sâu đóm …ập …oè

…ưng giậu phất phơ màu khói nhạt

…àn ao …óng …ánh bóng trăng ..oe.

NGUYỄN KHUYẾN

b) uôn hay uông?

– …nước, nhớ ng…

– Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau m…, nhớ cà dầm tương.

– Đố ai lặn x… vực sâu

Mà đo miệng cá,…câu cho vừa.

– Người thanh tiếng nói cũng thanh

Ch… kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu.

Trả lời:

a)

Năm gian lều cỏ thấp le te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

Lưng giậu phất pha chòm khói nhạt

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.

NGUYỄN KHUYẾN

b)

– Uống nước nhớ nguồn.

– Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.

– Đố ai lặn xuống vực sâu

Mà đo miệng cá, uốn câu cho vừa.

– Người thanh tiếng nói cũng thanh

Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu.

(BAIVIET.COM)