Điền vào chỗ trống l hay n và đặt dấu hỏi hay dấu ngã ?

Câu hỏi 2: (Trang 83 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Điền vào chỗ trống l hay n và đặt dấu hỏi hay dấu ngã ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Cuộc chạy đua trong rừng trang 83 SGK tiếng việt tập 2.

a) Điền vào chỗ trống l hay n ?

Một thiếu …iên ghì cương ngựa trước cửa hàng cơm. Chàng …ai nịt gọn gàng, đầu đội mũ đen, cổ quấn một cái khăn …ụa trắng thắt …ỏng, mối bỏ rủ sau …ưng. Con ngựa của chàng sắc …âu sẫm, dáng nhỏ thon. Trời …ạnh buốt căm căm mà mình …ó ướt đẫm mồ hôi, đủ đoán biết chủ …ó từ xa …ại.

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Hạng A Cháng đẹp người thật. Mười tám tuôi, ngực  vòng cung, da đo như lim, bắp tay bắp chân rắn như trắc gụ. Vóc cao, vai rộng, người đứng thăngnhư cái cột đá trời trồng.

Nhưng phải nhìn A Cháng cày ruộng mới thấy hết ve đẹp cua anh. Trông anh hùng dung như một hiệp si đeo cung ra trận.

Trả lời:

a) Điền vào chỗ trống l hay n ?

Một thiếu niên ghì cương ngựa trước cửa hàng cơm. Chàng nai nịt gọn gàng, đầu đội mũ đen, cổ quấn một cái khăn lụa trắng thắt lỏng, mối bỏ rủ sau lưng. Con ngựa của chàng sắc nâu sẫm, dáng nhỏ thon. Trời lạnh buốt căm căm mà mình nó ướt đẫm mồ hôi, đủ đoán biết chủ nó từ xa lại.

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Hạng A Cháng đẹp người thật. Mười tám tuổi, ngực nở vòng cung, da đỏ như lim, bắp tay bắp chân rắn như trắc gụ. Vóc cao, vai rộng, người đứng thẳng như cái cột đá trời trồng.

Nhưng phải nhìn A Cháng cày ruộng mới thấy hết vẻ đẹp của anh. Trông anh hùng dũng như một hiệp  đeo cung ra trận.

(BAIVIET.COM)