Đặt câu với một từ em vừa tìm được ở bài tập 1?

Câu hỏi 2 (Trang 127 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Đặt câu với một từ em vừa tìm được ở bài tập 1? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Ý chí – Nghị lực – Tuần 13 trang 127 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Từ thuộc nhóm a.

b) Từ thuộc nhóm b.

Trả lời:

a) Nhờ kiên trì luyện tập chữ viết của em Vân ngày cành tiến bộ.

b) Con đường nào cũng lắm chông gai phải có ý chí nghị lực mới đạt được mục đích của mình.

(BAIVIET.COM)