Đặt câu với một từ đơn hoặc với một từ phức vừa tìm được ở bài tập 2?

Câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 28 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Đặt câu với một từ đơn hoặc với một từ phức vừa tìm được ở bài tập 2? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức trang 27 – 28 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

M: (Đặt câu với từ đoàn kết)

Đoàn kết là truyền thống quý báu của nhân dân ta.

Trả lời:

– Sáng nay tôi đi học sớm.

– Nhân dân Việt Nam rất anh hùng.

(BAIVIET.COM)