Có thể thay từ công dân trong câu nói dưới đây bằng các từ đồng nghĩa với nó được không ? Vì sao ?

Câu hỏi 4 (Trang 18 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Có thể thay từ công dân trong câu nói dưới đây của nhân vật Thành (Người công dân số Một) bằng các từ đồng nghĩa với nó được không ? Vì sao ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân trang 18 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Làm thân nô lệ mà muốn xóa bỏ kiếp nô lệ thì sẽ thành công dân, còn yên phận nô lệ thì mãi mãi là đầy tớ cho người ta…

Trả lời:

Trong câu đã nêu, không thể thay thế từ công dân bằng những từ đồng nghĩa như: nhân dân, dân chúng, dân. Vì từ công dân có hàm ý là chỉ người dân của một nước độc lập, khác với các từ nhân dân, dân chúng, dân là chỉ con người của một đất nước nói chung.

Hàm ý của từ công dân ngược lại với ý của từ nô lệ.

(BAIVIET.COM)