Có thể hiểu câu trên theo những cách nào?

Giải câu 1 – Nhận xét (Trang 61 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Có thể hiểu câu trên theo những cách nào? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi chữ trang 61 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Trả lời:

Có hai cách hiểu:

  • (Rắn) hổ mang (đang) bò lên núi.
  •  (Con) hổ (đang) mang (con) bò lên núi.

(BAIVIET.COM)