Chử Đồng Tử và Tiên Dung giúp dân làm những việc gì ?

Câu hỏi 4: (Trang 66 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Chử Đồng Tử và Tiên Dung giúp dân làm những việc gì ? phần soạn bài tập đọc: Sự tích lẽ hội Chử Đồng Tử trang 65 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Chử Đồng Tử và Tiên Dung giúp dân làm nhiều việc lợi ích như dạy cách trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải. Sau này ông còn hiển linh giúp dân đánh giặc.

(BAIVIET.COM)