Chọn từ ngữ thích hợp ở cột A ghép với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu kể Ai là gì?

Câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 69 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Chọn từ ngữ thích hợp ở cột A ghép với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu kể Ai là gì? và xác định chủ ngữ của các câu tìm được? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 69 SGK Tiếng việt Tập 2.

A

B

Bạn LanLà tương lai của đất nước
NgườiLà người mẹ thứ hai của em
Cô giáoLà người Hà Nội
Trẻ emLà vốn quý nhất

Trả lời:

Cần ghép như sau:

– Bạn Lan là người Hà Nội.

– Người là vốn quý nhất.

– Cô giáo là người mẹ thứ hai của em.

– Trẻ em là tương lai của đất nước.

(BAIVIET.COM)