Chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

Câu hỏi 2: (Trang 48 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống? Phần soạn bài chính tả nghe viết Bài tập làm văn trang 48 SGK tiếng việt tập 1.

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

a. (kheo, khoeo): …. chân

b. (khẻo, khoẻo): người lẻo …

c. (nghéo, ngoéo): … tay

Trả lời:

a. (kheo, khoeo): …. chân → khoeo chân

b. (khẻo, khoẻo): người lẻo … → người lẻo khoẻo

c. (nghéo, ngoéo): … tay → ngoéo tay

(BAIVIET.COM)