Chọn chữ điền vào chỗ trống ?

Câu hỏi 2: (Trang 100 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Chọn chữ điền vào chỗ trống ? phần soạn bài chính tả: Liên hợp quốc trang 100 SGK tiếng việt tập 2.

Chọn chữ điền vào chỗ trống ?

a) (triểu, chiều) buổi …, thuỷ …, … đình
… chuộng, ngược …, … cao

b) (hếch, hết): …giờ, mũi…, hỏng …
(lệch, lệt): … bệt, chênh…

Trả lời:

a) buổi chiều, thuỷ triều, triều đình

chiều chuộng, ngược chiều, chiều cao.

b) hết giờ, mũi hếch, hỏng hết

lệt bệt, chênh lệch.

(BAIVIET.COM)