Cho biết vị ngữ trong các câu trên do từ ngữ nào tạo thành?

Câu hỏi 4 (Trang 171 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Cho biết vị ngữ trong các câu trên do từ ngữ nào tạo thành? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? trang 171 – 172 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Do danh từ và các từ kèm theo nó (cụm danh từ) tạo thành

b) Do động từ và các từ kèm theo nó (cụm động từ) tạo thành

c) Do tính từ và các từ kèm theo nó (cụm tính từ) tạo thành

Trả lời:

Chọn b. Do động từ và các từ kèm theo nó (cụm động từ) tạo thành.

(BAIVIET.COM)