Cho biết từ nào tiếng nhân có nghĩa là “người” hay “lòng thương người”?

Câu hỏi 2 (Trang 17 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Cho biết từ nào tiếng nhân có nghĩa là “người” hay “lòng thương người”? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết trang 17 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Cho các từ sau: nhân dân, nhân hậu, nhân ái, công nhân, nhân loại, nhân đức, nhân từ, nhân tài. Hãy cho biết:

a) Trong những từ nào, tiếng nhân có nghĩa là “người” ?

b) Trong những từ nào, tiếng nhân có nghĩa là “lòng thương người” ?

Trả lời:

Trong các từ đã cho tiếng nhân có nghĩa:

a) Là người: nhân dân, công nhân, nhân loại, nhân tài.

b) Là lòng thương người: nhân hậu, nhân ái, nhân đức, nhân từ.

(BAIVIET.COM)