Chỉ ra những chữ viết hoa trong bài. Vì sao phải viết hoa các chữ ấy ?

Câu hỏi 1: (Trang 78 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Chỉ ra những chữ viết hoa trong bài. Vì sao phải viết hoa các chữ ấy ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Quê hương ruột thịt trang 78 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

– Trong bài chính tả có các chữ viết hoa là : Quê (trong đầu bài), Chị Sứ, Chính và tên tác giả Anh Đức.
– Các chữ này phải viết hoa vì hoặc là đứng ở đầu câu hoặc là chỉ tên riêng của người như: Sứ, Anh Đức.

(BAIVIET.COM)