Chi đội lớp 5A ghi biên bản để làm gì?

Câu hỏi 2a (Trang 142 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Chi đội lớp 5A ghi biên bản để làm gì? Phần soạn bài Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp trang 140 – 142 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

Chi đội lớp 5A ghi biên bản về cuộc họp để nhớ sự việc đã xảy ra, ý kiến của mọi người, những điều đã thống nhất… nhằm giúp mọi người thực hiện cho đúng, xem xét lại khi cần thiết.

(BAIVIET.COM)