Cách mở đầu và kết thúc biên bản có gì giống và khác cách mở đầu và kết thúc đơn?

Câu hỏi 2b (Trang 142 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Cách mở đầu và kết thúc biên bản có gì giống và khác cách mở đầu và kết thúc đơn? Phần soạn bài Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp trang 140 – 142 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

Cách mở đầu biên bản có điểm giống và khác cách mở đầu đơn là:

Giống nhau: có quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản.

Khác nhau: biên bản không có tên nơi nhận (kính gửi), thời gian, địa điểm, lập biên bản ghi ở phần nội dung.

– Cách kết thúc biên bản có điểm giống và khác kết thúc đơn.

Giống nhau: có tên, chữ kí của người có trách nhiệm.

Khác nhau: Biên bản cuộc họp có hai chữ kí (của chủ tịch đoàn, thư kí), không có lời cảm ơn như đơn.

(BAIVIET.COM)