Cách diễn đạt của tục ngữ có đặc điểm gì khiến người đọc dễ nhớ, dễ hiểu ?

Câu hỏi 2 (Trang 109 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Cách diễn đạt của tục ngữ có đặc điểm gì khiến người đọc dễ nhớ, dễ hiểu ? Chọn ý em cho là đúng nhất để trả lời ? Phần soạn bài Tập đọc: Có chí thì nên trang 108 – 109 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Ngắn gọn, có vần điệu.

b) Có hình ảnh so sánh.

c) Ngắn gọn, có vần điệu, hình ảnh.

Trả lời:

Chọn c: Ngắn gọn có vần điệu hình ảnh

(BAIVIET.COM)