Các chữ cái và dấu câu họp bàn việc gì?

Câu hỏi 1: (Trang 45 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Các chữ cái và dấu câu họp bàn việc gì? Phần soạn bài tập đọc: Cuộc họp của chữ viết trang 45 SGK tiếng việt tập 1.

Các chữ cái và dấu câu họp bàn việc gì?

Trả lời:

Các chữ cái và các dấu câu họp bàn về việc giúp đỡ em Hoàng đặt dấu chấm câu cho đúng chỗ để câu văn được rõ nghĩa, ý văn được rành mạch.

(BAIVIET.COM)