Bốn câu thơ trên có các hình ảnh nhân hoá nào ?

Câu hỏi 1: (Trang 126 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Bốn câu thơ trên có các hình ảnh nhân hoá nào ? Phần soạn bài luyện từ và câu: Nhân hóa trang 126 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Đồng làng vương chút heo may

Mầm cây tỉnh giấc vườn đầy tiếng chim

Hạt mưa mải miết trốn tìm

Cây đào trước cửa lim dim mắt cười

– Trả lời câu hỏi: Bốn câu thơ trên có các hình ảnh nhân hoá sau :

Mầm cây tỉnh giấc

Hạt mưa trốn tìm

Cây đào lim dim mắt cười

Các sự vật trên được nhân hóa bằng cách dùng những từ ngữ chỉ các bộ phận của người (mắt) hoặc chỉ các hoạt động của người để miêu tả chúng (tỉnh giấc, trốn tìm, cười).

 

(BAIVIET.COM)