Bản báo cáo gồm các nội dung nào ?

Câu hỏi 2: (Trang 11 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Bản báo cáo gồm các nội dung nào ? phần soạn bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội” trang 11 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Bản báo cáo gồm các nội dung sau:

Nêu nhận xét về các mặt hoạt động của toàn lớp (mặt học tập, mặt lao động và các công tác khác).

Đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân.

(BAIVIET.COM)