Bài chính tả có mấy câu? Những chữ nào trong bài phải viết hoa? Vì sao?

Câu hỏi 1: (Trang 96 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Bài chính tả có mấy câu và những chữ nào trong bài cần phải viết hoa? Vì sao? Phần soạn bài chính tả nghe – viết: Chiều trên sông Hương trang 96 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

– Bài chính tả có ba câu.

– Chữ Chiều ở đầu đề phải viết hoa. Các chữ Cuối, Phía, Đâu phải viết hoa vì chúng đứng ở đầu câu. Chữ Hương, cồn Hến, Huế (và cả tên tác giả – nếu có viết) đều phải viết hoa vì đó là những tên riêng.

(BAIVIET.COM)