Ba câu sau đây cũng là câu kể. Theo em, chúng được dùng làm gì ?

Câu hỏi 3 (Trang 161 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Ba câu sau đây cũng là câu kể. Theo em, chúng được dùng làm gì ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu kể trang 161 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Ba-ra-ba uống rượu đã say.
Vừa hơ bộ râu, lão vừa nói :

– Bắt được thằng người gỗ, ta sẽ tống nó vào cái lò sưởi này.

Trả lời:

a) Ba-ra-ba uống rượu đã say. (dùng để kể)
b) Vừa hơ bộ râu, lão vừa nói :(dùng để kể)
c) Bắt được thằng người gỗ, ta sẽ tống nó vào cái lò sưởi này.(dùng nêu ý kiến)

(BAIVIET.COM)