Chương IV – Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến