Chương IV – Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)